ضمن تبريك سال نو به تمامي دانش آموزان

به پيام زير كه در سايت سمپاد آمده بود توجه كنيد.

ثبت نام اوليه تا ساعت 12 شب22 فروردين ماه 1393 تمديد شد


       دانش آموزاني كه به هر دليل اطلاعات خود را اشتباه وارد نموده و ثبت نهايي  كرده اند،ميتوانند تا تاريخ 22 فروردين ماه 1393 به سايت مراجعه نموده و اطلاعات خود را ويرايش نمايند ، ويرايش اطلاعات تا آن تاريخ براي تمامي دانش آموزان امكانپذير خواهد بود.

آدرس : تهران _خيابان قزوين _ خيابان امين الملك _ كوچه شهيد روزبهاني _ پلاك 61
تلفن : 55738096 _ 55146848