برگزاري مسابقات علوم آزمايشگاهي
جشنواره نوجوان خوارزمي در دبيرستان نمونه دولتي متانت
برگزاري مسابقات موشك آبي