فرا رسيدن ايام مسلميه را به تمام شيعيان

تسليت مي گوييم.

 

 

كوچه گردي نكن حبيب خدا

ميهماني تو منزلت داري

دعوتت كرده اند اين مردم

تو از اين كوفه دست خط داري

***

رو نزن گوششان كَر است امشب

با غم بي كسي مداراكن

همه دارند ميروند آقا

بيصدا گريه كن تماشا كن

***

اي ولي فقيه دلخسته

اي ابَر مرد قهرمان چه خبر؟

....نامه دادي حسين برگردد؟

از امام زمانمان چه خبر؟

***

باز هم بي بصيرتي كردند

جهلشان كار دستشان داده

لقمه هاي حرام را خوردند

دل بريدند از شما ساده

***

چاله كَندَند بر سر راهت

تا كه گودال را مَحَك بزنند

ريسمانِ جهالت آوردند

تا به زخم دلت نمك بزنند

***

كوفه بال و پر شما را بست

كُنج ديوارِ ِخسته افتادي

تنگي كوچه هاش باعث شد

ياد پهلو شكسته افتادي

***

 

 

 

ضربه هاشان به پهلويت ميخورد

دردهايت يكي دو تا كه نبود

چقدر زود دوره ات كردند

كوفه گودالِ كربلا كه نبود

***

با غرور شكسته آقا جان

سر ِدارالاماره ات بردند

باورم نيست با تني بي سر

سمت ميخ قناره ات بردند

***

آب در حسرت لبانت سوخت

لب پاره مُعَذَّبي آقا

گريه هايت به كوفيان فهماند

فكر فرداي زينبي آقـــا

***

…بي ادب تا كه چوب را برداشت

قلم آشفته شد مُرّكب ريخت

بي ادب چوب را كه بالا برد

غم عالم به جان زينب ريخت